Indhold

KL's forslag til forenkling af fremtidens erhvervsindsats

Danmark skal have et enklere, bedre og billigere erhvervsfremmesystem, som er lettere at bruge for virksomhederne. Det er regeringens ambition, og det er en ambition, som KL og kommunerne langt hen ad vejen deler.

KL's 4 forslag til forenkling af erhvervsfremmesystemet:

  1. Vækstfora skal nedlægges
  2. Mindre bureaukrati i forbindelse med strukturfondsmidlerne
  3. Klar arbejdsdeling mellem lokal erhvervsindsats og væksthuse
  4. Markant færre klynger og innovationsnetværk

Vækstfora skal nedlægges og erhvervsfremmeopgaver og -midler skal overdrages til staten  og kommunerne

Det vil reducere antallet af administrative led i erhvervsfremmesystemet fra 3 til 2. Herunder skal det kommunale udviklingsbidrag gå tilbage til kommunerne. 

Mindre bureaukrati i forbindelse med strukturfondsmidlerne

Billigere og bedre udmøntning af strukturfondsmidler efter samme geografiske fordelingsnøgle som i dag, så midlerne også fremadrettet vil komme hele landet til gode. Mere indflydelse til erhvervsliv, staten og kommunerne i prioritering af strukturfondsmidlerne.

Klar arbejdsdeling mellem den lokale erhvervsindsats og væksthusene

Den konkrete arbejdsdeling fastlægges via samarbejdsaftaler og med mere indflydelse til erhvervslivet. Væksthusene skal være bindeleddet mellem virksomhederne og statslige erhvervsfremmetilbud.

Markant færre klynger og innovationsnetværk

Erhvervslivet skal have mere indflydelse på klyngeindsatsen. Kommunerne skal fortsat kunne facilitere samarbejde i lokale og tværkommunale erhvervsstrukturer. 

KL's forslag frigør midler til andre erhvervstiltag

Hvis KL's fire forenklingsforslag virkeliggøres, er det KL's vurdering, at der er potentiale for at frigive midler til at finansiere de 150-250 mio. kr., der, med den nye aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, skal findes via besparelser i erhvervsindsatsen.

Der vil også være potentiale for at frigive midler til, at det kommunale udviklingsbidrag kan tilbageføres til kommunerne øremærket til erhvervsfremmende tiltag, som virksomhederne efterspørger.

Læs hele KL's forslag til forenkling af fremtidens erhvervsindsats i bilagsboksen i højre side.

Pressemeddelelse

Annonce
Annonce

Annonce